Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Metodické oddelenie

Poskytuje metodickú, poradenskú a konzultačnú službu obecným knižniciam v regióne, zabezpečuje štatistickú činnosť. Archivuje komplexnú dokumentáciu o knižniciach v okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Uskutočňuje metodické návštevy do obecných knižníc. Zaškoľuje začínajúcich knihovníkov a dohliada na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov. Systematicky sleduje nové trendy rozvoja knihovníctva a pomáha pri ich zavádzaní do praxe. Edične spracováva a vydáva metodické materiály a publikácie.

 

Oddelenie katalogizácie

Nakupuje, objednáva a odborne spracováva knižničné dokumenty. Zabezpečuje prehľad o stave a pohybe knižničného fondu, ochranu KF a jeho aktualizáciu. Pravidelne vyraďuje poškodenú, opotrebovanú a zastaralú literatúru.