Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Oddelenie pre deti a mládež: Na oddelení pre deti a mládež (krásna a odborná literatúra pre deti do 15 rokov) majú čitatelia k dispozícii niekoľko desiatok tisíc kníh, aktuálne čísla detských časopisov, výstavku knižných noviniek. Poskytuje základné výpožičné služby, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby pri vyhľadávaní literatúry, informačnú výchovu pre žiakov základných škôl, exkurzie pre predškolákov, kultúrno-výchovné podujatia pre deti

Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých: Poskytuje základné výpožičné služby, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby pri vyhľadávaní literatúry. Fond obsahuje krásnu literatúru, prózu, poéziu, divadelné hry, biografie, detektívky, doplnkové čítanie študujúcej mládeže, inojazyčná literatúru v angličtine, ruštine, nemčine a iných jazykoch.

 

Oddelenie náučnej literatúry: Poskytuje základné výpožičné služby pre čitateľov nad 15 rokov, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby, informačnú výchovu pre žiakov stredných škôl, literatúru a časopisy z oblasti prírodných, technických vied, zdravotníctva, jazykovedy, športu ...

Oddelenie spoločensko-vednej literatúry: Poskytuje základné výpožičné služby pre čitateľov nad 15 rokov, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby, informačnú výchovu pre žiakov stredných škôl, literatúru a časopisy z oblasti filozofie, ekonomiky, sociológie, pedagogiky, dejín a dennú tlač.

 

Hudobné oddelenie: Oddelenie určené pre záujemcov o hudbu poskytuje základné výpožičné služby, konzultačné služby a spoplatnenú medziknižnično-výpožičnú službu (MVS). Návštevníkom sú k dispozícii knihy o hudbe, notové materiály, hudobné časopisy, gramoplatne, CD, zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. Knihy, noty a časopisy sa požičiavajú absenčne. Zvukové nosiče je možné počúvať v priestoroch oddelenia.

 

Bibliograficko-informačné oddelenie: Špecializované oddelenie knižnice získava, uchováva a sprístupňuje regionálne informácie a dokumenty o okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Poskytuje prezenčné služby (knižničné fondy sa nepožičiavajú), rešeršné služby, faktografické informácie o regióne, informačnú výchovu pre žiakov stredných škôl, konzultačné služby, podieľa sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc v rámci projektu Kis3g v programe Virtua. Uchováva regionálne noviny od roku 1970, inojazyčnú literatúru viazanú k regiónu, vytvára Výstrižkové albumy, ktoré tvoria výstrižky z dennej tlače a časopisov tematicky zamerané k regiónu. Vydáva regionálne, tematické, personálne, odporúčajúce bibliografie a bibliografické materiály.

 

Metodické oddelenie: Poskytuje metodickú, poradenskú a konzultačnú službu obecným knižniciam v regióne, zabezpečuje štatistickú a vyhodnocovaciu činnosť. Archivuje komplexnú dokumentáciu o knižniciach v kraji. Uskutočňuje účelové metodické návštevy do obecných knižníc. Zaškoľuje začínajúcich knihovníkov a dohliada na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov. Systematicky sleduje nové trendy rozvoja knihovníctva a pomáha pri ich zavádzaní do praxe. Edične spracováva a vydáva metodické materiály a publikácie.

 

Oddelenie katalogizácie: Nakupuje, objednáva a odborne spracováva knižničné dokumenty. Zabezpečuje prehľad o stave a pohybe knižničného fondu, údržbu KF a jeho aktualizáciu. Pravidelne vyraďuje poškodenú, opotrebovanú a zastaralú literatúru.