Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

KNIŽNIČNÝ výpožičný poriadok Vihorlatskej knižnice v Humennom

Podľa § 13, ods. 2, písm. d) Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny Vihorlatskej knižnice v Humennom vydanej Úradom Prešovského samosprávneho kraja

dňa 1. apríla 2002 pod číslom KUL - 2002/00015

v y d á v a m

tento Knižničný a výpožičný poriadok Vihorlatskej knižnice v Humennom

 1. KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Článok 1

 1. Tento Knižničný a výpožičný poriadok (ďalej len „knižničný poriadok") Vihorlatskej knižnicev Humennom (ďalej len „knižnica") upravuje vzájomné vzťahy medzi knižnicou a jej čitateľmi a používateľmi (ďalej len „čitateľ").
 2. Cieľom knižničného poriadku je plnenie úloh v oblasti zhromažďovania, dokumentácie ochrany národného kultúrneho dedičstva, sprístupňovania knižničných dokumentov z vlastných i externých zdrojov a v oblasti informačnej činnosti, vzdelávania a kultúry.
 3. Knižnica je verejnou univerzálnou knižnicou. Plní funkciu mestskej knižnice pre město Humenné a regionálnej knižnice pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Je príspevkovou organizáciou a jej zriaďovateľom je Úrad Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „ÚPSK").

Článok 2

 1. Knižnica poskytuje služby na týchto pracoviskách :

- oddelenie literatúry pre deti,

- oddelenie beletrie pre dospelých,

- oddelenie spoločensko vednej a náučnej literatúry,

- hudobné oddelenie,

- oddelenie bibliograficko-informačných služieb (ďalej len „BIS").

 1. Čitateľ s platným čitateľským preukazom má prístup na každé z uvedených pracovísk.

Článok 3

 1. Knižničný fond knižnice tvoria :
 2. a) primárny fond : knihy, periodiká, regionálne tlače, hudobniny, zvukové, audiovizuálne

a elektronické dokumenty,

 1. b) sekundárny fond : katalógy, kartotéky, bibliografie, databázy v elektronickej forme.
 2. Knižničné fondy a zariadenie knižnice sú majetkom ÚPSK v správe knižnice. Tvoria súčasť národného kultúrneho bohatstva. Každý čitateľ je preto povinný ich chrániť pred stratou a poškodením.

Článok 4

 1. Knižnica poskytuje svojim čitateľom služby :
 2. a) základné : - výpožičné :

- absenčné (mimo knižnicu),

- prezenčné (v knižnici),

- informačné z vlastného fondu a externých zdrojov (internet),

- informačnej prípravy používateľov.

 1. b) špeciálne :

- predlžovanie výpožičnej lehoty,

- rezervovanie dokumentov na študijné účely,

- medziknižničné výpožičné,

- rešeršné (z fondu knižnice),

- reprografické (z fondu knižnice)

- balík služieb PAUŠÁL Plus.

 1. Registrovaný čitateľ má právo bezplatne využívať základné služby knižnice. Jednotlivé

poplatky sú určené ako refundácia nákladov knižnice. Ich výška je uvedená v časti IV.

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.

Článok 5

 1. Čitateľom knižnice sa môže stať :
 2. a) občan SR, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať (len v prípade imobilných občanov v zastúpení),
 3. b) člen rodiny pri rodinnom zápisnom,
 4. c) cudzinec, ak má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v územnej pôsobnosti knižnice.
 5. Čitateľom sa občan SR, člen rodiny alebo cudzinec stáva po zaregistrovaní a vydaní čitateľského preukazu. Ten vystaví pracovník knižnice po predložení platného preukazu totožnosti a podpísaní prehlásenia o dodržiavaní jednotlivých ustanovení knižničného poriadku.
 6. Osobné údaje čitateľa sú chránené podľa zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak občan neuvedie údaje, ktoré oprávňuje získať Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2005, nemôže byť zapísaný za čitateľa.
 7. Čitateľom prestáva byť ten, kto:
 8. a) hrubo porušil alebo opakovane porušuje niektoré ustanovenie tohto knižničného poriadku- natrvalo,
 9. b) spôsobil knižnici škodu a tú nenahradil - do dňa kedy škodu nahradí,
 10. c) sa sám odhlásil alebo neobnovil členstvo na ďalší rok - do dňa keď sa znova zaregistruje,
 11. d) svojim konaním poškodil dobré meno knižnice - na dobu určenú riaditeľom knižnice.

Ak občan prestane byť čitateľom, registračný poplatok sa mu nevracia.

Článok 6

 1. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje využívať služby knižnice po dobu 1 roka od registrácie. Pri vydaní alebo obnovení platnosti čitateľského preukazu na ďalší rok platí čitateľ registračný poplatok.
 2. Čitateľský preukaz je neprenosný - platí len pre čitateľa, na meno ktorého bol vydaný.
 3. Stratu a znehodnotenie čitateľského preukazu je čitateľ povinný vo vlastnom záujme hneď oznámiť knižnici. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu inou osobou zodpovedá čitateľ, na meno ktorého bol preukaz vydaný. Pracovník knižnice má preto právo vyžiadať preukaz totožnosti čitateľa a overiť správnosť údajov.
 4. Čitateľ má po strate originálu čitateľského preukazu právo na vydanie 1 duplikátu za poplatok. Poplatok sa neplatí ak čitateľ predloží potvrdenie polície o krádeži osobných dokladov.
 5. Zmenu mena a adresy a vydanie nového občianskeho preukazu je čitateľ povinný bezodkladne oznámiť knižnici, inak hradí náklady vynaložené na zisťovanie údajov, ktoré pri tom vzniknú.
 6. Čitateľ je povinný oboznámiť sa s knižničným poriadkom, dodržiavať pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa opatreniam potrebným na zabezpečenie ochrany majetku knižnice. Do knižnice nesmie vstupovať v kolieskových korčuliach, so zapnutým mobilným telefónom, so psom alebo s bicyklom. V priestoroch knižnice nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky a vyrušovať ostatných čitateľov hlučným správaním.
 1. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 7

 1. Pri požičiavaní dokumentov z knižnice platia ustanovenia §§ 659 - 662 Občianskeho zákonníka.
 2. Absenčné požičanie knižničného dokumentu umožní počítačový program knižnice len po predložení platného čitateľského preukazu.
 3. O požičaní jednotlivých dokumentov rozhoduje knižnica v súlade s jej poslaním a požiadavkou ochrany fondov. Absenčne sa preto nepožičiavajú :
 4. a) dokumenty potrebné na dennú prevádzku (príručný služobný fond),
 5. b) archívne dokumenty regionálneho charakteru,
 6. c) dokumenty určené výlučne na prezenčné požičiavanie v študovniach a hudobnom oddelení,
 7. d) dokumenty požičané cestou medziknižničnej výpožičnej služby (ďalej len „MVS"), pri ktorých požičiavajúca knižnica stanovila túto podmienku,
 8. e) noviny - denná tlač.

Článok 8

 1. Výpožičná lehota je pri absenčnom požičiavaní :
 2. a) kníh, viazaných periodík a hudobnín - 30 dní,
 3. b) časopisov (jednotlivé čísla) - 7 dní.

V odôvodnených prípadoch môže knižnica stanoviť kratšiu výpožičnú lehotu.

 1. Výpožičný čas (dni a hodiny) určuje riaditeľ knižnice po dohode so ZV OZPK.
 2. Čitateľ môže mať naraz absenčne vypožičaných najviac 15 dokumentov.
 3. Čitateľ je povinný dokument vrátiť knižnici len čo ho už nepotrebuje, najneskôr však do konca výpožičnej lehoty. Termín vrátenia dokumentu stanovuje počítačový program. Pri návšteve knižnice čitateľ na požiadanie obdrží doklad s vyznačeným termínom vrátenia dokumentu. Čitateľ je vo vlastnom záujme sám povinný sledovať termín vrátenia dokumentu a do uvedeného termínu ho vrátiť. Nevrátený dokument vymáha knižnica prostredníctvom súdu na náklady čitateľa.
 4. Knižnica môže čitateľa, ktorý nedodržal výpožičnú lehotu dokumentu, o tom upovedomiť zaslaním upomienky.
 5. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenej lehote, zaplatí poplatok z omeškania. Bez jeho zaplatenia sa mu ďalšia výpožička neumožní.
 6. Výpožičnú lehotu dokumentu na študijné účely môže knižnica na žiadosť čitateľa predĺžiť o ďalších 30 dní - ak dokument nemá rezervovaný iný čitateľ a ak žiadajúci čitateľ nemá voči knižnici podlžnosti - najviac však trikrát a to :

- osobne,

- telefonicky (číslo telefónu : 7763517),

- cez internet : www.vkhe.sk alebo : www.kis3g.sk - podstránka našej knižnice.

 1. Vypožičaný dokument na študijné účely môže knižnica rezervovať ďalším trom čitateľom v poradí v akom o neho požiadali. Pri osobnom rezervovaní knižnica písomne oznámi čitateľovi, že žiadaný rezervovaný dokument bol vrátený. Ak čitateľ do 10 dní od oznámenia dokument neprevezme, stráca nárok na jeho prednostné požičanie. Ak však čitateľ dokument rezervuje on-line žiadankou, knižnica ho rezervuje 3 dni bez písomného oznámenia.

Článok 9

 1. Za vypožičaný dokument preberá čitateľ majetko-právnu zodpovednosť až do momentu keď ho pri vrátení opäť prevezme knižnica. Preto nesmie dokument požičať inej osobe.
 2. Čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v stave ako ho prevzal. Pri požičiavaní ho prezrie a zistené poškodenia nahlási pracovníkovi knižnice. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za neskôr zistené poškodenia a je povinný ich nahradiť.
 3. Poškodením dokumentu je vystrihovanie a vytrhávanie častí z neho, písanie poznámok, podčiarkovanie textu a jeho akékoľvek iné znehodnotenie.

Článok 10

 1. Čitateľ je povinný ohlásiť knižnici poškodenie, zničenie alebo stratu ním vypožičaného dokumentu a nahradiť spôsobenú škodu. Škodu nahradí spôsobom :
 2. a) náhrady dokumentu tým istým titulom,
 3. b) náhrady dokumentu podobným aktuálnym dokumentom,
 4. c) obstaraním kópie dokumentu vrátane väzby,
 5. d) poskytnutím finančnej náhrady za dokument,
 6. e) uvedením dokumentu do pôvodného stavu.

Spôsob náhrady určuje knižnica.

 1. Čitateľ hradí náklady spojené s likvidáciou spôsobenej škody a obstaraním nového dokumentu vo forme manipulačného poplatku. Hradí aj všetky ďalšie preukázané náklady, ktoré vznikli pri vymáhaní nevráteného dokumentu, jeho poškodení alebo zisťovaní novej adresy, a to aj pri trvalom alebo dočasnom zbavení práva využívať služby knižnice.
 2. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spíše záznam s určením spôsobu a lehoty náhrady a s podpisom čitateľa. Ak nedojde k dohode o náhrade škody, rozhodne o nej súd.

Článok 11

 1. Na žiadosť čitateľa sprostredkuje knižnica vypožičanie dokumentu, ktorý sama nevlastní, z inej knižnice v SR cestou MVS.
 2. Ak žiadaný dokument nemá žiadna knižnica v SR, môže knižnica sprostredkovať jeho vypožičanie zo zahraničnej knižnice prostredníctvom medzinárodnej MVS.
 3. Čitateľ, ktorému sa požičal dokument cestou MVS alebo MMVS je povinný dodržiavať podmienky stanovené knižnicou, ktorá dokument požičala, najmä výpožičnú lehotu. O jej prípadné predlženie musí požiadať najmenej 7 dní pred jej uplynutím.
 4. Za požičanie dokumentu alebo jeho kópie z inej tuzemskej knižnice hradí čitateľ náklady s tým spojené. Pri požičaní zo zahraničnej knižnice hradí poštovné, balné, colné a ostatné preukázateľne vynaložené náklady.
 5. Knižnica v záujme ochrany svojich čitateľov nepožičia cestou MVS dokument, ktorý vlastní jedinom exemplári.

Článok 12

 1. Knižnica môže čitateľovi prerušiť právo využívať služby aj z hygienických a proti- epidemiologických dôvodov.
 2. Čitateľovi, v byte ktorého sa vyskytla nákazlivá choroba, sa v inkubačnej dobe dokumenty nepožičajú. Čitateľ je povinný toto knižnici ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu predtým po-žičaných dokumentov, čo preukáže potvrdením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Článok 13

 1. Knižnica umožňuje prezenčne požičať dokumenty na štúdium v :

- študovni náučnej literatúry pre deti,

- študovni spoločensko-vednej literatúry,

- študovni náučnej literatúry,

- čitárni novín a časopisov,

- hudobnom oddelení,

- oddelení BIS,

- internetovej študovni.

 1. Vstup do študovní a čitárne je možný po predložení platného čitateľského preukazu. Čitateľ má právo využívať dokumenty určené na prezenčné požičiavanie, tieto však zaeviduje na tlačive, ktoré pri odchode zo študovne odovzdá pracovníkovi knižnice.
 2. Z dôvodu ochrany majetku knižnice je čitateľ pri príchode do študovne a odchode z nej povinný nahlásiť pracovníkovi knižnice vlastné dokumenty.

Článok 14

 1. Balík služieb PAUŠÁL plus môže využívať len riadne registrovaný čitateľ knižnice. Pri vystavení preukazu PAUŠÁL Plus je čitateľ oboznámený s osobitným poučením, ktoré podpíše, čím sa zaväzuje dodržiavať ho.
 2. Čitateľ, ktorý vlastní preukaz PAUŠÁL Plus, má počas doby jeho platnosti bezplatný prístup na internet.
 3. Knižnica si vyhradzuje právo obmedziť prístup verejnosti na niektoré webové stránky, pretože internet vo verejnej knižnici slúži výlučne na študijné a informačné účely.
 4. Akýkoľvek svojvoľný zásah čitateľa do softvéru a hardvéru je zakázaný.
 5. V prípade obsadenie všetkých pracovných staníc pre prístup na internet obmedzí pracovník knižnice prácu jedneho užívateľa na 60 minút, pričom ten uvoľní miesto v poradí ďalšiemu záujemcovi. Môže si však rezervovať iný voľný termín.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

 1. Knižnica zabezpečí zverejnenie tohto knižničného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých pracoviskách poskytujúcich služby.
 2. Výnimky z tohto knižničného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť riaditeľknižnice alebo jeho zástupca.
 3. Sťažnosti, pripomienky a návrhy k práci knižnice môže čitateľ podávať písomne do knihy nachádzajúcej sa na prízemí, poštou alebo ústne riaditeľovi prípadne zástupcovi riaditeľa. Na písomné sťažnosti čitateľa odpovie knižnica do 15 dní.
 4. Knižničný poriadok platí aj pre pracovníkov knižnice okrem článku 7, ods. 3 a článku 8.
 5. Cenník služieb je uverejnený v časti IV tohto knižničného poriadku.

Článok 16

 1. Ruší sa Knižničný poriadok, výpožičný poriadok a poriadok študovní Vihorlatskej knižnice v Humennom zo dňa 1. októbra 2009.
 2. Tento Knižničný a výpožičný poriadok Vihorlatskej knižnice v Humennom nadobúda platnosť dňa 1. januára 2014.

V Humennom 1.1.2014

Ing. Mária Daňová

riaditeľka Vihorlatskej knižnice v Humennom