Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vyhľadávanie v online katalógoch v databáze kis3g

V databáze sa nachádzajú tieto dokumenty:

monografie, seriálové publikácie, články, mikrofilmy, mapy, hudobný materiál.

Sú rozlíšené farebne:

-všetky dokumenty
-monografie
-články 
-seriál
-elektronické zdroje
-mapy
-hudba
-vizuálny materiál
-zmiešaný materiál

 

Prihlásenie do systému

ID používateľa - je 10 miestne číslo (číslo vášho čitateľského preukazu, pred ktorým je prefix 9009)

Pri duplicitnom preukaze je prefix 9109

Pri 2 duplikáte je prefix 9209

Príklad: Vaše č. preukazu je 21 550

Vaše ID používateľa bude 9009021550

Heslo: heslo je 8 miestne (skladá sa zo skráteného dátumu narodenia odzadu a iniciál priezviska a mena, ktoré sú zapísané veľkými tlačenými písmenami)

 

Príklad:

Konvalinková Mária: dátum narodenia je 29.2.1965 – má heslo 650229KM

O zmenu hesla môžete požiadať v knižnici.

Po kliknutí na Odoslať, Vás systém prihlási do katalógu knižnice, v ktorej ste zaregistrovaní a zobrazí sa vaše konto.

 

Vyhľadávanie

Pomocou prezerania záznamov máte možnosť vyhľadávať dokumenty podľa ich lokácie – to znamená v knižnici, ktorú si vyberiete alebo v celej databáze Slovenskej knižnice.

Systém umožňuje viacero spôsobov vyhľadávania:

 

Prezerať cez indexy

1. Z menu vyberiete ponuku:  hľadať podľa autora, názvu, predmetu, vydavateľstva, signatúry, názvu časopisu ...
2. Napíšete vyhľadávací termín (čo hľadáte) 
3. Zoznam vyhľadaných záznamov: Po zadaní HĽADAŤ získate zoznam termínov. Termín, ktorý najbližšie zodpovedá vášmu vyhľadávanému termínu sa objaví navrchu zoznamu vyhľadaných termínov. Každému termínu predchádza číslo, ktoré hovorí, koľko záznamov v databáze zodpovedá danému termínu.

Znamienko + (plus) na doplnenie k číslu v stĺpci označuje termín autority a vyjadruje, že  pozri tiež s týmto termínom je spojený odkaz.

Znamienko - (mínus) namiesto čísla v stĺpci označuje neautoritatívny termín a vyjadruje, pozri, že s termínom je spojený odkaz.. 

 

Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov

Do jednotlivých políčok zadajte kľúčové slová a priraďte k nim kategóriu – autor, názov, predmet, prípadne ISBN u kníh, ISSN u seriálov. KĽÚČOVÉ SLOVÁ ponúkajú viac možností a viac kombinácií. Môžeme kombinovať viaceré polia. Napr. autor + predmetové heslo alebo množstvo iných kombinácií

 

Typy kľúčových slov:

a) alfanumerické: napr. 1900s 
b) čísla: napr. 1984 
c) slová skrátené hviezdičkou (* ): napríklad farm* nám vyhladá slová farma, farmy, farmárstvo alebo akékoľvek iné slovo začínajúce na koreň slova farm. 
d) slová obsahujúce otáznik (?), kde tento znak predstavuje jeden znak: Napríklad colo?r (far?a), nám vyhľadá slová color (farba) a  colour 
e) zadanie viac slov jednej kategórie: napríklad občianska vojna 
f) spájanie slov logickými operátormi. Zoznamy slov môžu obsahovať logické boolovské operátory & (AND),  + (OR), or - (NOT). Príklad:   mačky & plemená – Siamska mačka

Jednotlivé termíny zadajte do jednotlivých políčok a spojte pomocou operátorov z menu:

& ( A) (ak chcete, aby vo vyhľadaných záznamoch boli všetky termíny)

+ (ALEBO) (ak sa má vo vyhľadaných záznamoch nachádzať aspoň jeden termín)

- (NIE) (zadáte termín, ktorý sa nemá vo vyhľadaných záznamoch nachádzať)

 

Multidatabázové vyhľadávanie

je podobné ako vyhľadávanie podľa kľúčových slov, ale navyše môžete zadať vyhľadávanie v niektorých externých databázach z uvedeného zoznamu Slovenská knižnica, Knižnica Univerzity Komenského, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Kongresová knižnica USA (Library of Congress).

Výsledkom je zoznam databáz, ktoré sa prehľadávali a počet záznamov , ktoré zodpovedali vášmu zadaniu vyhľadávania. Kliknutím na ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY sa objaví zoznam vyhľadaných záznamov. Z okna Úplný záznam môžete pristupovať k úplným záznamom, holdingom, exemplárom a MARC záznamom.

 

Zobrazenie výsledkov hľadania a prezeranie záznamov

Výsledky vyhľadávania sa objavia vo forme zoznamu krátkych záznamov so základnými údajmi o dokumente. Vedľa dokumentu sa objaví logo, ktoré označuje, o aký typ dokumentu sa jedná:

všetky dokumenty monografia článok seriál elektronické zdroje mapy hudba vizuálny materiál zmiešaný materiál

 

Kliknutím v ľavej časti záznamu môžete zobraziť úplný záznam, informácie o exemplároch, holdingoch, prípadne záznam v tvare MARC.

Úplný záznam: úplná bibliografická  informácia o dokumente: autor, názov, signatúra, predmetové heslá... 

Holding: vlastníctvo dokumentu -  vyhľadávaný dokument sa nachádza v danej knižnici

Exemplár: zobrazuje počet  exemplárov zodpovedajúcich bibliografickému záznamu, ktoré sa nachádzajú v knižnici a ich uloženie

Poznámka: V systéme si môžete objednávať na vypožičanie len dokumenty, ktoré majú informácie o exemplároch.

MARC záznam: zobrazí záznam v spracovateľskom  formáte MARC 21
Odhlásenie zo systému

Po skončení práce sa odhláste kliknutím na tlačidlo ODHLÁSIŤ v poli Informácie o používateľovi.